Projekto vykdytojas

UAB „Vilkaviškio vandenys“

Vilkaviškio rajone įgyvendinamas IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMas  PROJEKTAS

05.3.2-APVA-R-014-41-0009

 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų įrengimas Vilkaviškio rajone, II etapas“

Vilkaviškio rajono Kybartų ir Virbalio miestuose, bei Alvito ir Maldėnų kaimuose įgyvendinamas projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų įrengimas Vilkaviškio rajone, II etapas“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0009.

   

Projekto tikslas – didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę ir prieinamumą ir sistemos efektyvumą Vilkaviškio rajone.

Projekto tikslinė grupė Vilkaviškio rajono Kybartų ir Virbalio miestų, bei Alvito ir Maldėnų kaimų gyventojai, įmonės, įstaigos.

Nauja infrastruktūra leis gyventojams naudotis centralizuota vandentiekio ir nuotekų surinkimo bei valymo sistema. Naujų nuotekų surinkimo tinklų išplėtimas bei nuotekų valyklos rekonstrukcija  sumažins neigiamą poveikį požeminiams ir atviriems vandens telkiniams, užtikrins patikimą atvirų vandens telkinių ir vandens ekosistemų apsaugą, vandens ekosistemų įvairovę ir biologinį produktyvumą.

2019 m. rugsėjo 26 d. LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (įgyvendinančioji institucija) ir Uždaroji akcinė bendrovė „Vilkaviškio vandenys“ (projekto vykdytojas) pasirašė projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų įrengimas Vilkaviškio rajone, II etapas“, projekto kodas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0009 finansavimo sutartį. Šioje sutartyje užfiksuota, kad projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 773.174,00 EUR.

Dalį reikiamų lėšų apmokės Projekto vykdytojas UAB „Vilkaviškio vandenys”.

Projektas atitinka 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų  renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ nuostatas.

Projektas išskaidytas į atskiras dalis:

  • 2022 metais baigta vykdyti nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir statyba Alvito kaime, pagal su rangovu UAB „August ir Ko“ sudarytą 2021 m. lapkričio 24 d. sutartį VS30/2021 (sutarties vertė – 154490,00 Eur be PVM). Baigti rekonstruoti prastos būklės esami  nuotekų valymo įrenginiai, pagerinant nuotekų išvalymo kokybę Alvito kaimo vartotojams ir užtikrinant  Maldėnų kaime naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais surenkamų nuotekų valymą.
  • Vykdant nuotekų surinkimo tinkų projektavimą ir statybą Maldėnų kaime paklota 4,43 km naujų nuotekų surinkimo tinklų, sudarant galimybę 100 būstų prisijungti prie naujai pastatytų tinklų ir naudotis centralizuotomis nuotekų surinkimo paslaugomis. Rangovas UAB „Požeminių linijų statyba“  darbus pagal 2021m. gegužės 3 d.  sutartį Nr. VS14/2021 (sutarties vertė – 349382,66 Eur be PVM) baigė 2022 m. rugsėjo 28 d. (išduota perėmimo pažyma). Šiuo metu vyksta statybos darbų užbaigimo procedūros, kurias numatoma baigti 2023 m. kovo mėnesį.
  • Vykdant geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukciją Kybartų mieste, Darvino, Vištyčio ir Pasienio g. daugiabučių kvartale rekonstruojama apie 1,6 km esamų prastos būklės vandentiekio tinklų, kad visi prie rekonstruojamų tinklų prisijungę vartotojai galėtų naudoti tinkamos kokybės geriamojo vandens tiekimo paslaugomis. Projekto veiklių įgyvendinimas užsitęsė, kadangi 2021 metais rangovas UAB „Sudokas“ bankrutavo ir nepabaigė pagal 2019 m. gruodžio 30d. sutartį Nr.VS34/2019 (darbų vertė pagal sutartį -73 400,00 Eur be PNM) numatytų darbų. Bankrutavusio rangovo nebaigtiems darbams įsigyti vykdytas naujas pirkimas ir 2023 m. vasario 17d.  su rangovu UAB „Inžinerinių linijų statyba“  sudaryta sutartis Nr.VS7/2023 (sutarties vertė  – 11750,00 Eurų be PVM). Pagal sutartį Nr.VS7/2023 numatyta darbų pradžia – 2023 m. kovo 2 d.
  • Vykdant nuotekų surinkimo tinklų projektavimą ir statybą Kybartų mieste, Dariaus ir Girėno g. numatyta pakloti 0,16 km naujų nuotekų surinkimo tinklų, sudarant galimybę 6 būstams prisijungti prie naujai pastatytų tinklų ir naudotis centralizuotomis nuotekų surinkimo paslaugomis. Šių veiklių įgyvendinimas užsitęsė, kadangi 2021 metais rangovas UAB „Sudokas“ bankrutavo ir nepabaigė pagal 2019m. gruodžio 30d. sutartį Nr.VS34/2019 (darbų vertė pagal sutartį -36 550,00 Eur be PVM) numatytų darbų. Bankrutavusio rangovo nebaigtiems darbams įsigyti vykdytas naujas pirkimas ir 2023 m. sausio 17d. su rangovu UAB „Inžinerinių linijų statyba“ pasirašyta sutartis Nr. VS1/2023 (sutarties vertė – 46697,50 Eur be PVM). Darbų pradžia pagal sutartį Nr.VS1/2023 nustatyta 2023 m. vasario 1d.
  • Vykdant nuotekų surinkimo tinklų projektavimą ir statybą Virbalyje, Vilniaus g. prie daugiabučių Nr. 14,16,18,20 paklota apie 0,15 km naujų nuotekų surinkimo tinklų, sudarant galimybę 6 būstams prisijungti prie naujai pastatytų tinklų ir naudotis centralizuotomis nuotekų surinkimo paslaugomis. Projekto veiklių įgyvendinimas užsitęsė, kadangi 2021 metais rangovas UAB „Sudokas“ bankrutavo ir nepabaigė pagal 2019 m. gruodžio 30d. sutartį Nr.VS34/2019 (darbų vertė pagal sutartį – 14 450,00 Eur) numatytų darbų. 2022 metais buvo tikslinamas vykdant sutartį Nr.VS34/2019 parengtas projektas, kreiptasi dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo pagal patikslintą projektą. Sutartį dėl bankrutavusio rangovo neatliktų darbų numatoma sudaryti 2023 m. balandžio mėnesį.
  • 2022 metais baigta vykdyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų inventorizacija. Rangovui VĮ „Valstybės žemės fondas“ įvykdžius 2019 m. gruodžio 18 d. sutartį Nr.VS-31/2019 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų inventorizacija ir teisinė registracija Vilkaviškio rajone“ (sutarties vertė – 62132,00 Eur be PVM), inventorizuota, suskaitmeninta, registruota 126,8 km vandentiekio ir nuotekų tinklų.

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į UAB „Vilkaviškio vandenys“ tel. . +370 34260100 ar el. paštu info@vilkvand.lt

UAB „Vilkaviškio vandenys“ iš anksto atsiprašo Kybartų, Virbalio, Alvito ir Maldėnų gyventojų ir svečių už laikinus nepatogumus, kol vyks statybos darbai, ir prašo būti kantrius.