Vilkaviškio mieste ir Vilkaviškio rajono Gižų, Klausučių, Didžiųjų Šelvių, Kisiniškių gyvenvietėse 2020-06-30 baigtas įgyvendinti projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų įrengimas Vilkaviškio rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0005.

Projekto tikslas – didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą, Vilkaviškio miesto ir rajono gyventojams pasiektas.

Projekto tikslinė grupė Vilkaviškio raj. Gižų, Klausučių, Didžiųjų Šelvių, Kisiniškių km. bei Vilkaviškio m. gyventojai, įmonės, įstaigos.

Nauja infrastruktūra leidžia gyventojams naudotis švariu geriamuoju vandeniu ir centralizuota nuotekų surinkimo bei valymo sistema. Naujų nuotekų surinkimo ir vandentiekio tinklų išplėtimas bei rekonstrukcija ir Gižų nuotekų valyklos statyba  mažina neigiamą poveikį požeminiams ir atviriems vandens telkiniams, užtikrina patikimą atvirų vandens telkinių ir vandens ekosistemų apsaugą, vandens ekosistemų įvairovę ir biologinį produktyvumą.

Didžioji dalis lėšų skirta iš ES struktūrinių fondų lėšų (Sanglaudos fondo). Projektas, kurio kodas 05.3.2-APVA-R-014-41-0005, vykdytas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

Projektą kartu finansavo ir Projekto partneris Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija. Projektą vykdė  UAB „Vilkaviškio vandenys“.

  • Įgyvendinant projektą 2018 m. lapkričio mėn. baigta naujų nuotekų tinklų statyba Gižų kaime. Pakloti apie 7,50 km naujų nuotekų tinklų. Sutarties su Rangovu UAB „Utenos melioracija“ sutarties vertė 831.611,00 EUR (be PVM).
  • 2018 m. spalio mėn. baigta naujų nuotekų tinklų statyba Klausučių kaime. Paklota virš 2,00 km naujų nuotekų tinklų, pastatyta 1 nuotekų siurblinė. Sutarties su Rangovu UAB „Utenos melioracija“ vertė 251.758,00 EUR (be PVM).
  • Nuotekų valyklos įrengimo Vilkaviškio rajono Gižų gyvenvietėje darbai bus baigti iki 2019-06-01. Sutarties su Rangovu UAB „KRS“ sutarties vertė 193.500,00 EUR (be PVM).
Projekto vystytojas Projekto partneris

 

Nuotekų valykla Vilkaviškio rajono Gižų gyvenvietėje

Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos Kisiniškių ir Didžiųjų Šelvių k. bei nuotekų tinklų rekonstrukcijos Vilkaviškio mieste darbai baigti 2019-06-01.

Didžiųjų Šelvių kaime paklota apie 1,76 km naujų vandentiekio ir 1,76 km nuotekų tinklų pastatytos 2 nuotekų siurblinės. Taip pat paklota 0,157 km vandentiekio tinklų nuo esamų Kisiniškių kaimo vandentiekio tinklų iki esamų Vilkaviškio miesto vandentiekio tinklų. Sutarties su Rangovu Per Aarsleff A/S filialas sutarties vertė 273.476,00 EUR (be PVM).

Vilkaviškio mieste rekonstruota 1,00 km esamų nuotekų tinklų. Sutarties su Rangovu Per Aarsleff A/S filialas sutarties vertė 150.925,00 EUR (be PVM).

 

Įgyvendinant Projektą nupirkta asenizacinė mašina, kuri yra naudojama nuotekų pervežimui.

Projektas atitinka 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 konkretų uždavinį „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“: Projektu siekiama padidinti vandens teikimo ir nuotekų surinkimo bei valymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą, užtikrinti Vilkaviškio  rajono ir gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų surinkimą bei valymą, pagerinti gyventojams ir kitiems vartotojams, besinaudojantiems centralizuota vandens tiekimo sistema, tiekiamo geriamojo vandens ir surinktų nuotekų išvalymo kokybę.

Projektu padidintas vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo bei tvarkymo paslaugų prieinamumas ir sistemos efektyvumas, Vilkaviškio miesto ir rajono gyventojams užtikrintas kokybiškas geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų surinkimas, gyventojams ir kitiems vartotojams pagerinta tiekiamo geriamojo vandens ir surinktų nuotekų išvalymo kokybė. Įgyvendinus projektą rekonstruotais  bei naujai paklotais vandentiekio ir nuotekų tinklais bei naujai pastatyta nuotekų valykla gali naudotis:

  • Vilkaviškio rajono Gižų kaime 155 namų ūkiai, prisijungę prie nuotekų tinklų (155*2,4=372 gyventojai);
  • Vilkaviškio rajono Klausučių kaime 62 namų ūkiai, prisijungę prie nuotekų tinklų (62*2,4=149 gyventojai).
  • Vilkaviškio rajono Didžiųjų Šelvių kaime 36 namų ūkiai, prisijungę prie vandentiekio tinklų (36*2,4=86 gyventojai) ir 36 namų ūkiai, prisijungę prie nuotekų tinklų (36*2,4=86 gyventojai).
  • Vilkaviškio rajono Kisiniškių kaime 63 namų ūkiai prisijungę prie vandentiekio tinklų (63*2,4=151 gyventojai).y.
  • pagerės vandens tiekimo paslaugų prieinamumas 99 namų ūkiams (237 gyv.),
  • nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas pagerės 253 namų ūkiams (607 gyv.).

Vilkaviškio rajono Gižų ir Klausučių gyventojai kviečiami kreiptis į UAB „Vilkaviškio vandenys“ dėl prisijungimo prie nuotekų tinklų, tel. 8 687 45766.