Susisiekite su mumis
Bendrovės veikla

Dokumentai ir pranešimai

Darbuotojų grupė 2023 m. IV ket. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Administracija 2418,42
Padalinių vadovai 1937,45
Laborantai 1429,95
Kontrolieriai, Kontrolieriai-šaltkaviai 1006,55
Darbininkai 1467,17
Darbuotojų grupė 2022 m. I ket. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Administracija 1898,05
Padalinių vadovai 1856,58
Laborantai 1179,82
Kontrolieriai, Kontrolieriai-šaltkaviai 822,33
Darbininkai 1127,16
Darbuotojų grupė 2020 m. IV ket. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Administracija 1913,75
Padalinių vadovai 1265,35
Laborantai 1201,68
Kontrolieriai, Kontrolieriai-šaltkaviai 715,23
Darbininkai 902,21

Pranešame, kad Uždaroji akcinė bendrovė „Vilkaviškio vandenys“ tvarko asmens duomenis. Visą su asmens duomenų tvarkymu susijusią informaciją galima rasti : PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Vadovaudamiesi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 37 straipsnio 7 dalies nuostata, pranešame, kad UAB „Vilkaviškio vandenys“ (j.a.k. 185304657, Lobiškių g. 27, LT-70111 Vilkaviškis ) paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:

Advokatų profesinė bendrija “Kaminskienė ir partneriai PROTEGO”

Arnas Petraitis
Žvejų g. 14A, Vilnius
duomenu.apsauga@protego.lt
Tel. Nr. +370 694 90 339

Vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklės

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu bei Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Aprašas) UAB “Vilkaviškio vandenys” yra įdiegtas vidinis informacijos apie pažeidimus kanalas.

Vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu teikiama inforamcija apie įmonėje galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstama veiką, administracinį nusižengimą, tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą, taip pat šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą, mėginimą nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kurį asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su įmone arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu.

Informacija vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu įmonei gali būti pateikiama vienu iš šių būdų:

  • tiesiogiai kompetentingam subjektui (vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą administruojančiam asmeniui);
  • atsiunčiant informaciją elektroninio pašto adresu pranesejuapsauga@vilkvand.lt

Kompetentingu subjektu (vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą administruojančiu asmeniu) paskirtas  UAB “Vilkaviškio vandenys” juristas, Dvaro g. 8, Paežerių k. Šeimenos sen. , Vilkaviškio r. sav., 205 kab., el. p. pranesejuapsauga@vilkvand.lt, o jam negalint vykdyti kompetentingo subjekto funkcijų – UAB “Vilkaviškio vandenys” administratorius, Dvaro g. 8, Paežerių k. Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav., 203 kab., el. p. pranesejuapsauga@vilkvand.lt

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, gali ją pateikti užpildydamas pranešimo apie pažeidimą formą (Aprašo 1 priedas) arba apie jį informuoti laisvos formos pranešimu raštu ar žodžiu, kuriame turi būti nurodyta:

  • kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.;
  • sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;
  • informaciją teikiančio asmens vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, jeigu asmuo asmens kodo neturi, darbovietė, kiti kontaktiniai duomenys;
  • jei įmanoma, turimi dokumentai, duomenys ar informacija, atskleidžianti galimo pažeidimo požymius.

Teikiant informaciją vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu yra užtikrinamas informaciją teikiančio asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumas Pranešėjų apsaugos įstatymo, Aprašo ir UAB „Vilkaviškio vandenys“  informacijos apie pažeidimus pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto UAB “Vilkaviškio vandenys” direktoriaus 2023 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. V-21, nustatyta tvarka.

Asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, teisinės gynybos priemonės, kuriomis saugoma nuo neigiamo poveikio priemonių, teisės ir garantijos bei atsakomybės už informacijos atskleidimą netaikymas,  nurodyti  Pranešėjų apsaugos įstatyme .

Asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, dėl jam galimo ar daromo neigiamo poveikio, susijusio su informacijos apie pažeidimą pateikimo faktu, gali konsultuotis su kompetentingu subjektu dėl savo teisių gynimo būdų ar priemonių, taip pat, vadovaudamasis Pranešėjų apsaugos įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi, gali pranešimu kreiptis į kompetentingą instituciją dėl jo pripažinimo pranešėju.

UAB „Vilkaviškio vandenys“  per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą nėra gauta informacijos apie pažeidimus.

UAB Vilkaviškio vandenys mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas

http://mw.eviesiejipirkimai.lt/vpm/SVPTS/svpts_sarasas.asp?SBJ_ID=1020157702

 

UAB Vilkaviškio vandenys planuojami pirkimai (pirkimų suvestinė) (lauke “Ieškoti planuojamų pirkimų” nurodyti  185304657)

https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/PlannedProcurement/List

 

Informacija apie įvykdžius pirkimus UAB Vilkaviškio vandenys sudarytas sutartis (perkančiosios organizacijos kodas 185304657)

https://eviesiejipirkimai.lt/index.php?option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109

 

Informacija apie UAB Vilkaviškio vandenys CVPP pateiktas ataskaitas (perkančiosios organizacijos kodas 185304657; norint matyti ne tik einamųjų metų, bet ir ankstesnių metų ataskaitas, reikia pažymėtiĮtraukti pasibaigusias ataskaitas”)

https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/ReportsOrProtocol?SelectedTextFilter=&Query=vilkavi%C5%A1kio+vandenys&OrderingType=1&OrderingDirection=1&PublishedFromDate=&PublishedToDate=&IncludeExpired=true&MinContractConclusionDate=&MaxContractConclusionDate=&PageNumber=1&PageSize=10

 

Asmenų dalyvaujančių pirkimų procedūrose privačių interesų deklaracijos viešinamos (UAB “Vilkaviškio vandenys”, juridinio asmens kodas 185304657)

https://pinreg.vtek.lt/app/deklaraciju-paieska

 

 

————————————————————————————————————–