Susisiekite su mumis

Vykdant buitinių nuotekų tinklų eksplotaciją ir priežiūrą randama paviršinių (lietaus) ir drenažinių tinklų prijungimų į buitinių nuotekų tinklus, kurie prieštarauja Lietuvoje galiojančių įstatymų ir teisės aktų nuostatoms.

Vadovaujantis 2007 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-193 patvirtinto Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento 5 str. paviršinės nuotekos turi būti tvarkomos atskirai nuo buitinių nuotekų ir jų išleidimas į buitinių nuotekų tvarkymo sistemas yra draudžiamas.

Lietaus, sniego tirpsmo, drenažinis vanduo patekęs į buitinių nuotekų tinklus sukelia daugybę problemų: persipildo tinklai, avariniu režimu dirba nuotekų siurblinės, užliejami rūsiai, padidėja elektros suvartojimas ir didžiausia problema yra padidėjąs bendras vandens kiekis, patenkantis į miesto nuotekų valyklą.Tokie reiškiniai iššaukia poreikį didinti nuotekų valyklos hidraulinį pajėgumą ir reikalauja nepagrįstų investicijų.

UAB ,,Vilkaviškio vandenys“ siekdami spręsti problemą atliks nuotekų tinklų patikrinimus su ,,sausų dūmų generatoriumi“ bei nuotekų tinklų apžiūrą iš vidaus su TV diagnostikos įranga.

Aptikus paviršines (lietaus) ar drenažo nuotekas pajungtas į buitinių nuotekų tinklus asmeniui bus surašomas pažeidimo aktas, kuris pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodekso 332 ir 589 straipsnius skiriama bauda nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų. Taip pat bus skaičiuojama bauda už išleistą nuotekų kiekį, pagal  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. patvirtintą įsakymą Nr. D1-629 ,,Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių“, X skyriaus 51 punktu. Pavyzdžiui: jeigu prijungtos nuotekos teka 100 mm vamzdžiu, tai už kiekvieną parą bus priskiačiuojama po 229,64 eurų.

Siekiant išvengti didelių baudų, visus prisijungusius atleisime nuo baudų mokėjimo, jeigu per du mėnesius nuo šio pranešimo išplatinimo dienos, savarankiškai atsijungsite paviršines nuotekas nuo buitinių tinklų ir apie tai informuosite UAB ,, Vilkaviškio vandenys“.

Atkreipiame dėmesį, kad tik išimtinais atvejais, jeigu dėl atjungimo nuo buitinių nuotekų tinklų atsirastų pavojingi teritorijų užtvindymai, atskiri lietaus nuotekų prijungimai galėtų likti, tačiau tik sudarius sutartį ir išsprendus apmokėjimą už lietaus vandenį, patenkantį į buitinių nuotekų sistemą.