Projekto finansavimas numatytas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos infrastruktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosaugos, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 konkretų uždavinį „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“. Projekto esmė yra padidinti centralizuoto geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir užtikrinti paslaugų kokybę Vilkaviškio rajono Pilviškių gyvenvietės gyventojams. Šiose teritorijose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistema nėra pakankamai išplėtota. Gyventojams, kurie neturi galimybės prisijungti prie viešųjų vandentiekio ir nuotekų tinklų, neįmanoma užtikrinti higienos normas atitinkančio geriamojo vandens tiekimo ir tinkamo nuotekų šalinimo. Įgyvendinus projektą, numatyta minėtoje gyvenvietėse nutiesta 11,1 km naujų vandentiekio ir 15,1 km naujų nuotekų tinklų. Prie vandentiekio tinklų bus prijungti 329 namų ūkiai, o prie nuotekų tinklų bus naujai prijungti 362 namų ūkiai. Pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008-2015 metų plėtros strategiją, viešai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas iki 2015 m. turėtų siekti 95 proc. visų Lietuvos gyventojų, o surinktų nuotekų išvalymo iki nustatytų normų siektina reikšmė – 100 proc. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas numato, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų organizavimas yra viena iš savivaldybių savarankiškųjų funkcijų. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo funkcijas Vilkaviškio rajono savivaldybė perdavė UAB „Vilkaviškio vandenys“. Centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra užtikrins pagrindinės šios įmonės funkcijos – aprūpinti gyventojus kokybišku geriamuoju vandeniu ir pagal reikalavimus išleidžiamų nuotekų tvarkymu – vykdymą.